Who Came

Who Came to our 2023 reunion


Guest


Andy & Dianne Rokakis
 
Eleni Rokakis
 
Maria Shurik (Rokakis)
 
Elena Crisante (Savas)
 
Katie Rokakis-noelke
 
Irene Steffas (Paterakis)
 
Doug And Jen Rokakis
 
Nina Ridhibhinyo
 
Emily, Nick & Elliot Rokakis
 
Lea Loizos
 
Elianna Borsa
 
Total
11